Privacy verklaring

Data protection policy of the Bosch Group

N.V. Robert Bosch S.A. (hierna 'Bosch' resp. 'wij' of 'ons' genoemd) verheugt zich over uw bezoek aan onze website en mobiele applicaties (samen ook het 'onlineaanbod' genoemd). Ook uw belangstelling voor onze onderneming en onze producten stemt ons tevreden.

1. Bosch respecteert uw privacy

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens liggen ons na aan het hart. Wij houden daar dan ook rekening mee in onze bedrijfsprocessen. Wij verwerken de persoonsgegevens die bij uw bezoek aan ons onlineaanbod worden verzameld, op een vertrouwelijke manier en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Gegevensbescherming en informatieveiligheid maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.

2. Verantwoordelijke dienst en contact

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is:

N.V. Robert Bosch S.A.

Rue Henri-Joseph Genesse 1,

1070 Anderlecht, Belgium

E-mail: info.bosch@be.bosch.com

Phone: +32 2 525 51 11

Om uw rechten te doen gelden, om gegevensbeschermingsincidenten te melden en voor suggesties en klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens evenals voor de herroeping van uw toestemming raden wij u aan om contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van onze groep:

de heer

Matthias Goebel

Functionaris voor gegevensbescherming van de groep

Informatieveiligheid en gegevensbescherming Bosch Groep (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Kronenstraße 22

70173 Stuttgart

Of u kunt de volgende link gebruiken:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

3. Verwerking van persoonsgegevens

3.1 · Verwerkte gegevenscategorieën

Er worden communicatiegegevens verwerkt (bijv. naam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, IP-adres).

3.2 · Verwerkingsprincipes

Persoonsgegevens zijn alle inlichtingen die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat om bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen, die de identiteit van een persoon weergeven.

Wij verwerken persoonsgegevens pas wanneer hiervoor een wettelijke basis bestaat of wanneer u ons daarvoor uw toestemming hebt gegeven (bv. in het kader van een registratie).

3.3. · Doeleinden van de verwerking en wettelijke basissen

Wij en dienstverleners die daartoe van ons de opdracht hebben gekregen, verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

3.3.1 Samenstelling van dit onlineaanbod

Wettelijke basis: Zwaarder wegend gerechtvaardigd belang van onze kant bij direct marketing, zolang dat gebeurt in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen op het vlak van gegevensbescherming en concurrentie.

3.3.2 Melding van storingen en om veiligheidsredenen

Wettelijke basissen: Vervullen van onze wettelijke verplichtingen op het vlak van de beveiliging van gegevens en zwaarder wegend gerechtvaardigd belang bij de oplossing van storingen en de veiligheid van ons aanbod.

3.3.3 Eigen reclame en reclame van derden evenals marktonderzoek en bepaling reikwijdte in de wettelijk

toegestane omvang resp. gebaseerd op toestemming

Wettelijke basis: Toestemming resp. zwaarder wegend gerechtvaardigd belang van onze kant bij direct marketing, zolang dat gebeurt in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen op het vlak van gegevensbescherming en concurrentie.

3.3.4 Verzending van een nieuwsbrief via e-mail (zie nr. 3.5)

Wettelijke basis: Toestemming.

3.3.5 Bescherming en verdediging van onze rechten

Wettelijke basis: Gerechtvaardigd belang van onze kant om onze rechten te doen gelden en te verdedigen.

3.4. Nieuwsbrief

U kunt zich in het kader van ons onlineaanbod inschrijven voor onze nieuwsbrief. Wij gebruiken hiervoor het zogenaamde double opt-in procedé, waarbij wij u pas een nieuwsbrief sturen via e-mail, als u ons eerst uitdrukkelijk de activering van de nieuwsbriefdienst bevestigd hebt door een link aan te klikken in een bericht.

Beslist u achteraf dat u toch geen nieuwsbrief wilt ontvangen, dan kunt zich op elk ogenblik terug uitschrijven door uw toestemming te herroepen. Dat geldt ook voor de herroeping van toestemmingsverklaringen, die ons zijn meegedeeld vóór de inwerkingtreding van de AVG, dus vóór 25 mei 2018. De herroeping van de toestemming heeft geen impact op de rechtmatigheid van de gegevens die werden verwerkt tot en met de herroeping. De herroeping gebeurt voor de digitale nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of in de beheersinstellingen van het onlineaanbod in kwestie. Alternatief kunt u hiervoor gebruikmaken van de aanwijzingen in het hoofdstuk 'Verantwoordelijke dienst en contact' (zie nr. 2).

3.5 · Logbestanden

Telkens wanneer u het internet gebruikt, bezorgt uw internetbrowser ons automatisch bepaalde inlichtingen, die wij in zogenaamde logbestanden opslaan.

Wij slaan die logbestanden voor een korte tijd op, uitsluitend om storingen te kunnen opsporen en om veiligheidsredenen (bv. voor de opheldering van aanvalspogingen). Vervolgens worden ze gewist. Logbestanden die moeten worden bewaard om redenen van bewijsvoering, worden niet gewist en blijven bewaard tot het voorval in kwestie definitief is opgehelderd. In uitzonderlijke gevallen kunnen die inlichtingen worden doorgegeven aan opsporingsinstanties.

Logbestanden worden (zonder of met een onvolledig IP-adres) ook voor analytische doeleinden gebruikt; meer daarover in het hoofdstuk 'internetanalyse' (zie nr. 5).

In de logbestanden worden in het bijzonder de volgende gegevens opgeslagen:

• IP-adres (internetprotocoladres) van het apparaat waarmee iemand zich toegang verschaft tot het onlineaanbod;

• internetadres van de website vanwaar het onlineaanbod werd opgevraagd (zog. herkomst- of referrer-URL);

• naam van de serviceprovider die de gebruiker toegang biedt tot het onlineaanbod;

• naam van het opgevraagde bestand resp. informatie;

• datum en tijdstip evenals duur van de opvraging;

• overgedragen hoeveelheid data;

• besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, inclusief geïnstalleerde add-ons (bv. voor de Flash Player);

• http-statuscode (bijv. 'aanvraag gelukt' of 'gevraagd bestand niet gevonden').

3.6 · Doorgeven van gegevens

3.6.1 · Doorgeven van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken

Wij bezorgen uw persoonsgegevens in principe alleen aan andere verwerkingsverantwoordelijken als dit nodig is om onze contractuele verplichtingen na te komen, als wij of de derde een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang heeft bij het doorgeven van de informatie of als wij daarvoor uw toestemming hebben gekregen. Bijzonderheden over de wettelijke basissen vindt u in het hoofdstuk 'Doeleinden van de verwerking en wettelijke basissen' (zie nr. 3.3). Derden kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn. Voor zover gegevens worden doorgegeven aan derden op grond van een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang, wordt dat toegelicht in deze privacyrichtlijnen.

Bovendien kunnen gegevens worden doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken, voor zover wij daartoe verplicht zouden zijn op grond van wettelijke bepalingen of door een uitvoerbare ambtelijke of gerechtelijke beschikking.

3.6.2 · Doorgeven van gegevens aan dienstverleners

Wij doen een beroep op externe dienstverleners voor opdrachten zoals marketingdiensten, programmering, datahosting en hotlinediensten. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en wij controleren hen ook regelmatig, in het bijzonder hun zorgvuldige omgang met en de beveiliging van de gegevens die bij hen zijn opgeslagen. Alle dienstverleners zijn door ons gebonden aan een vertrouwelijkheidsplicht en moeten de wettelijke richtlijnen naleven. Dienstverleners kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn.

3.6.3 · Doorgeven van gegevens aan ontvangers buiten de EER

Wij kunnen persoonsgegevens ook doorgeven aan ontvangers met zetel in zogenaamde derde landen buiten de EER. In dat geval gaan wij na, voordat wij de gegevens doorgeven, of bij de ontvanger een passend beschermingsniveau van de gegevens aanwezig is (bijv. op grond van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor het land in kwestie of de overeenkomst van EU-standaardcontractclausules van de Europese Unie met de ontvangers) of dat u toestemming hebt gegeven om de informatie door te geven.

U kunt bij ons een overzicht krijgen van de ontvangers in derde landen en een kopie van de concreet overeengekomen regelingen voor de veiligstelling van het passende beschermingsniveau van de gegevens. Gelieve hiervoor gebruik te maken van de gegevens in het hoofdstuk 'Verantwoordelijke dienst en contact' (zie nr. 2).

3.7 · Duur van de opslag; bewaartermijnen

Wij slaan uw gegevens in principe slechts zolang op als nodig is voor de realisatie van ons onlineaanbod en de daarmee verbonden diensten resp. zolang wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de langere opslag (bijv. wij kunnen ook na de uitvoering van een contract nog een gerechtvaardigd belang hebben bij marketing per post). In alle andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens met uitzondering van de gegevens die wij moeten blijven bewaren voor de uitvoering van gerechtelijke verplichtingen (bijv. op grond van fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen zijn wij verplicht om documenten zoals contracten en facturen een bepaalde periode te bewaren).

4. Gebruik van cookies

4.1 · Algemeen

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u een onlineaanbod bezoekt. Wanneer u dat onlineaanbod achteraf opnieuw opvraagt, verstuurt uw browser de inhoud van de cookies naar de respectieve aanbieder terug, waardoor het apparaat kan worden herkend. Cookies stellen ons in staat om ons onlineaanbod optimaal aan u voor te stellen en het gebruiksgemak ervan te verhogen.

4.2 · Uitschakelen en verwijderen van cookies

Wanneer u onze webpagina's bezoekt, vraagt een cookie-layer pop-up of u de cookies op onze pagina aanvaardt, dan wel of u ze in de instellingen wilt uitschakelen.

Als u beslist om de cookies niet te aanvaarden, dan wordt in uw browser een opt-outcookie geplaatst. Dit cookie dient uitsluitend om uw bezwaar toe te wijzen. Wanneer u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat u bepaalde functies op onze webpagina's niet meer kunt gebruiken. Hou er ook rekening mee dat een opt-outcookie om technische redenen alleen kan worden gebruikt voor de browser waardoor het werd geplaatst. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of een ander apparaat gebruikt, moet u de opt-out opnieuw instellen.

Die instelmogelijkheid geldt niet voor de cookies die tijdens uw bezoek op webpagina's van derden door andere aanbieders werden geplaatst.

Via uw browser kunt u ook op elk moment alle cookies verwijderen. Bekijk hiervoor de hulppagina's van uw browser. Maar ook in dat geval is het mogelijk dat u bepaalde functies niet langer kunt gebruiken.

Bovendien kunt u via de volgende website het gebruik van cookies door derde aanbieders beheren en uitschakelen:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

Deze website wordt niet door ons beheerd, wat betekent dat wij niet voor de gevolgen aansprakelijk kunnen worden gesteld en dat wij geen invloed hebben op de inhoud en de beschikbaarheid.

4.3 Overzicht van de door ons gebruikte cookies

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de door ons gebruikte cookies.

4.3.1 Absoluut noodzakelijke cookies

Bepaalde cookies zijn noodzakelijk opdat wij ons onlineaanbod zeker kunnen ter beschikking stellen. In deze categorie vallen bijv. cookies die voor de identificatie resp. authentificatie van onze gebruikers dienen; cookies die bepaalde gebruikersgegevens (bijv. inhoud van een winkelmandje of een onlineformulier) tijdelijk opslaan; cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren (bijv. zoek- of taalinstellingen) opslaan; cookies die gegevens opslaan om de feilloze weergave van video's resp. audiobestanden te waarborgen.

Naam: items

Type: Permanent

Dit cookie wordt max. 30 dagen opgeslagen.

Taak:

Het cookie bevat een lijst van de media die door de gebruiker werden verzameld. Elk medium heeft daarbij een ID met bijkomende taal-landcombinatie. Door het cookie is het mogelijk dat verzamelde media in het winkelmandje kunnen worden bekeken en dat ze gebundeld kunnen worden gedownload.

Naam: privacy-accepted

Type: Permanent

Dit cookie wordt max. 12 maanden opgeslagen of totdat u uw toestemming opnieuw vastlegt voor het gebruik van cookies.

Taak:

Bewaart uw toestemming voor het gebruik van cookies voor deze website.

4.3.2 Analysecookies

Wij gebruiken analysecookies om het gebruiksgedrag (bijv. aangeklikte reclamebanners, bezochte subpagina's, gebruikte zoektermen) van onze gebruikers te registreren en statistisch te kunnen analyseren.

Naam: e_c_s

Type: Sessie

Dit cookie bestaat voor de duur van uw onlinebezoek. Het bezoek wordt beëindigd met het sluiten van het browservenster.

Taak:

Het cookie bevat informatie over actueel gebruik van het onlineaanbod, bijv. referrer, eerste pagina van het bezoek.

De gegevens worden anoniem gemaakt doorgestuurd naar de statistiekserver (statse.webtrendslive.com), die wordt beheerd door WebTrends in de Verenigde Staten van Amerika.

Naam: e_c_l

Type: Permanent

Het cookie wordt max. 12 maanden opgeslagen of totdat u uw toestemming opnieuw vastlegt voor het gebruik van cookies.

Taak:

Het cookie bevat informatie over uw actueel gebruik van het onlineaanbod. Deze worden vanaf niveau 3 (statistiek) in het cookie opgeslagen en bijgewerkt bij herhaald bezoek.

De gegevens worden anoniem gemaakt doorgestuurd naar de statistiekserver (statse.webtrendslive.com), die wordt beheerd door WebTrends in de Verenigde Staten van Amerika.

5. Internetanalyse

We hebben statistische informatie over het gebruik van ons onlineaanbod nodig om het aanbod gebruiksvriendelijker te maken, om publieksmetingen uit te voeren en om marktonderzoek te verrichten.

Hiervoor gebruiken wij de internetanalysetools die in deze paragraaf worden beschreven.

De gebruiksprofielen die via deze tools zijn samengesteld met behulp van analysecookies/statistiekcookies of de evaluatie van de logbestanden, worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens. De tools gebruiken de IP-adressen van de gebruikers niet of verkorten ze onmiddellijk na het verzamelen.

De aanbieders van de tools verwerken de gegevens niet voor eigen gebruik, maar enkel als verwerkers in opdracht volgens onze instructies.

U vindt voor elke tool hierna informatie over de respectieve aanbieder en over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen het verzamelen en verwerken van gegevens door de tool.

Bij tools die met opt-out-cookies werken, moet u er rekening mee houden dat de opt-out-functie apparaat- of browserspecifiek is en in principe alleen voor het gebruikte apparaat of de gebruikte browser geldt. Wanneer u meerdere apparaten of browsers gebruikt, moet u dus de opt-out op elk afzonderlijk apparaat en in elke gebruikte browser instellen.

Bovendien kunt u de samenstelling van gebruiksprofielen ook volledig verhinderen door het gebruik van cookies algemeen uit te schakelen; zie daarvoor het hoofdstuk 'Uitschakelen en verwijderen van cookies' (zie nr. 4.2).

5.1 · WebTrends

WebTrends wordt beschikbaar gesteld door WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, VS.

De toegangsgegevens worden geanonimiseerd geregistreerd op onze website, zodat ze niet in verband kunnen worden gebracht met een gebruiker. In het bijzonder gebeurt dat door de anonimisering van het IP-adres.

U kunt weigeren dat deze tool uw gegevens verzamelt of analyseert door de opt-outmogelijkheid via de volgende link: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.

6. Sociale plug-ins

Wij gebruiken in ons onlineaanbod zogenaamde sociale plug-ins van verschillende sociale netwerken; deze worden in dit hoofdstuk afzonderlijk beschreven.

Bij gebruik van de plug-ins brengt uw internetbrowser een rechtstreekse verbinding met de servers van het desbetreffende sociale netwerk tot stand. Hierdoor ontvangt de respectieve aanbieder de informatie dat uw internetbrowser de overeenkomstige pagina van ons onlineaanbod heeft opgevraagd, zelfs als u geen gebruikersaccount hebt bij de aanbieder of op dat moment niet ingelogd bent bij hem. Logbestanden (inclusief IP-adres) worden daarbij door uw internetbrowser rechtstreeks naar een server van de respectieve aanbieder doorgestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder resp. zijn server kan zijn standplaats buiten de EU resp. de EER hebben (bijv. in de VS).

De plug-ins vormen zelfstandige uitbreidingen van de aanbieders van de sociale netwerken. Wij hebben derhalve geen invloed op de omvang van de gegevens die worden verzameld en opgeslagen door de aanbieders van de sociale netwerken.

Doel en omvang van de verzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door het sociale netwerk evenals uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u terug in de privacyrichtlijnen van de respectieve sociale netwerksite.

Als u niet wenst dat de aanbieders van de sociale netwerken gegevens krijgen via dat onlineaanbod en opslaan resp. verder gebruiken, zou u de desbetreffende plug-ins niet mogen gebruiken.

6.1 Sociale plug-ins met 2-klik-oplossing

Met een zogenaamde 2-klik-oplossing beschermen wij u zodat uw bezoek aan onze websites niet standaard wordt geregistreerd en geanalyseerd door aanbieders van sociale netwerken. Als u een pagina van onze website opvraagt, die dergelijke plug-ins bevat, dan zijn die eerst uitgeschakeld. Pas als u de ter beschikking gestelde knop aanklikt, worden de plug-ins geactiveerd.

6.2 · Sociale plug-ins van Facebook

Facebook wordt beheerd op www.facebook.com door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS en op www.facebook.de door Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5–7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland ('Facebook'). Een overzicht van de plug-ins van Facebook en hun uitzicht vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE; Informatie over gegevensbescherming bij Facebook vindt u hier: http://www.facebook.com/policy.php.

6.3 · Sociale plug-ins van Twitter

Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ('Twitter'). Een overzicht van de plug-ins van Twitter en hun uitzicht vindt u hier: https://developer.twitter.com/; Informatie over gegevensbescherming bij Twitter vindt u hier: https://twitter.com/de/privacy.

6.4 · Sociale plug-ins van Google+

Google+ wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google'). Een overzicht van de plug-ins van Google+ en hun uitzicht vindt u hier: https://developers.google.com/+/plugins; Informatie over gegevensbescherming bij Google+ vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

6.5 · Sociale plug-ins van LinkedIn

LinkedIn wordt beheerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS ('LinkedIn'). Een overzicht van de plug-ins van LinkedIn en hun uitzicht vindt u hier: https://developer.linkedin.com/plugins; Informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

7. YouTube

Dit onlineaanbod maakt gebruik van het videoplatform YouTube, dat wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS ('YouTube'). YouTube is een platform dat de weergave van audio en videobestanden mogelijk maakt.

Als u een overeenkomstige pagina van ons aanbod opvraagt, brengt de geïntegreerde YouTube-player een verbinding tot stand met YouTube, zodat het video of audiobestand kan worden doorgestuurd en afgespeeld. Daarbij worden ook gegevens doorgestuurd naar YouTube als verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door YouTube.

Meer informatie over de omvang en het doeleinde van de verzamelde gegevens, over de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube, over uw rechten en de privacy-opties die u kunt selecteren, vindt u in de privacyrichtlijn van YouTube.

8. Externe links

Het is mogelijk dat ons onlineaanbod links bevat naar webpagina's van derden – aanbieders met wie wij geen band hebben. Zodra u op de link klikt, hebben wij geen invloed meer op de verzameling, de verwerking en het gebruik van de persoonsgegevens die de derde daarna kan verzamelen (bv. IP-adres of URL van de pagina waarop de link zich bevindt), aangezien de handelwijze van de derde uiteraard buiten onze controle ligt. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de verwerking van deze persoonsgegevens door derden.

9. Verplichting tot het verstrekken van gegevens

In het kader van onze contractuele relatie hebben wij de persoonsgegevens nodig die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming en uitvoering van de contractuele relatie en de vervulling van de daarmee verbonden contractuele verplichtingen, of gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens zijn wij meestal niet in staat om een overeenkomst met u te sluiten of deze uit te voeren.

In het bijzonder is het in het kader van het gebruik van ons onlineaanbod noodzakelijk dat u uw IP-adres ter beschikking stelt. Zonder uw IP-adres kunnen wij uw eindapparaat niet adresseren.

In het kader van het gebruik van onze contactformulieren en onze servicechats moet u die persoonsgegevens ter beschikking stellen, die noodzakelijk zijn om het verzoek te beantwoorden resp. om de opdracht uit te voeren. Zonder deze gegevens kunnen wij in de regel de vragen niet beantwoorden resp. de opdracht niet uitvoeren of moeten wij bestaande communicatie beëindigen.

10. Veiligheid

Onze medewerkers en de dienstverlenende bedrijven die in onze opdracht werken, hebben een geheimhoudingsverplichting en moeten de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van gegevens naleven.

Wij treffen alle nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen en uw gegevens die wij verwerken, in het bijzonder te beschermen tegen het gevaar van onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of onbevoegde openbaarmaking of toegang. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend volgens de technologische ontwikkelingen.

11. Uw rechten

Gelieve om uw rechten te doen gelden gebruik te maken van de gegevens in het hoofdstuk 'Verantwoordelijke dienst en contact' (zie nr. 2). Zorg ervoor dat wij u op een volkomen duidelijke manier kunnen identificeren.

11.1 Recht op informatie en openbaarmaking:

U hebt het recht om ons informatie te vragen over de verwerking van uw gegevens. Hiervoor kunt u uw recht op informatie met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken, doen gelden.

11.2 Recht op correctie en verwijdering:

U kunt ons vragen om verkeerde gegevens te corrigeren of – voor zover de wettelijke voorwaarden daarvoor zijn vervuld – om uw gegevens te vervolledigen of te verwijderen.

Dit geldt niet voor gegevens die noodzakelijk zijn voor facturerings- en boekhoudkundige redenen of waarvoor een wettelijke bewaarplicht bestaat. Voor zover de toegang tot zulke gegevens niet nodig is, wordt de verwerking ervan echter beperkt (zie hierna).

11.3 Beperking van de verwerking:

U kunt ons vragen om – voor zover de wettelijke voorwaarden daarvoor zijn vervuld – de verwerking van uw gegevens te beperken.

11.4 Overdraagbaarheid van gegevens:

U hebt verder het recht om de gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerd, courant en met de computer leesbaar formaat te ontvangen of – als dit technisch haalbaar is – om ons te vragen om die gegevens aan een derde te bezorgen.

11.5 Recht op bezwaar

11.5.1 Recht op bezwaar in bijzondere gevallen

Voor zover wij een gegevensverwerking uitvoeren op grond van een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang, zoals uiteengezet in deze privacyrichtlijn, hebt u op elk ogenblik het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er – conform de wettelijke vereisten – dwingende redenen bestaan voor de verdere verwerking ervan, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verdere verwerking dient om rechtsaanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

11.5.2 Bezwaar tegen een verwerking van gegevens voor direct marketing

U kunt bovendien op elk ogenblik bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden ('reclameverzet'). Gelieve in aanmerking te nemen dat het om organisatorische redenen kan komen tot een overlapping tussen uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een reeds lopende campagne.

11.6 Herroepingsrecht

Als u uw toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw gegevens, kunt u die toestemming op elk moment herroepen. Dat geldt ook voor de herroeping van toestemmingsverklaringen, die ons zijn meegedeeld vóór de inwerkingtreding van de AVG, dus vóór 25 mei 2018. Het rechtmatige karakter van de verwerking van uw gegevens tot op dat moment blijft in dat geval onaangeroerd.

11.7 Recht op klacht bij de toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt zich daarvoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die voor uw woonplaats of uw gewest bevoegd is of tot de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die voor ons bevoegd is. De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is de landfunctionaris voor gegevensbescherming en informatieveiligheid van Baden-Württemberg.

12. Kinderen

Dit onlineaanbod richt zich niet tot kinderen jonger dan 16 jaar.

13. Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om onze maatregelen inzake veiligheid en gegevensbescherming te wijzigen, voor zover dat noodzakelijk is wegens de technische ontwikkeling. In deze gevallen zullen wij ook onze privacyverklaring overeenkomstig aanpassen. Gelieve bijgevolg de telkens actuele versie van onze privacyverklaring in aanmerking te nemen.