Privacy verklaring

Privacy verklaring

N.V. Robert Bosch S.A. (hierna ‘Bosch België’ of ‘we’, ‘wij’ of 'ons’ genoemd) heet u van harte welkom op zijn internetpagina’s en mobiele applicaties (gezamenlijk ‘het onlineaanbod’ genoemd). Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten.

1. Bosch België respecteert uw privacy

Wij hechten het grootste belang aan de bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens. Ook de veiligheid van bedrijfsgegevens is een belangrijke bekommernis voor ons. De persoonsgegevens die tijdens uw bezoek aan ons onlineaanbod worden verzameld, verwerken we vertrouwelijk en steeds in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging vormen dan ook een integraal onderdeel van ons bedrijfsbeleid.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Bosch België is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uitzonderingen worden in deze privacyverklaring toegelicht.

Dit zijn onze contactgegevens:

N.V. Robert Bosch S.A.

Henri-Joseph Genessestraat 1.

1070 Brussel

BELGIE

3. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Contactgegevens (bv. naam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, IP-adres)

3.2 · Principes

Het begrip ‘persoonsgegevens’ verwijst naar alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; het gaat onder meer om namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contractuele gegevens, gegevens over de boekhoudkundige verwerking van projecten en betalingsgegevens die kenmerkend zijn voor de identiteit van een persoon.

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (inclusief IP-adressen) uitsluitend indien hier een juridische rechtsgrond voor bestaat of indien u uw toestemming hebt verleend voor de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens in verband hiermee (bv. door u te registreren).

3.3 · Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking

Wij en de door ons aangestelde dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

3.3.1 · Verstrekken van dit onlineaanbod

Rechtsgrond: Het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij direct marketing, voor zover dit conform de gegevensbeschermings- en mededingingswetten verloopt.

3.3.2 · In antwoord op vragen van gebruikers in het kader van een contactformulier

Rechtsgrond: Overwegend, legitiem belang in direct marketing van onze kant en in de verbetering van onze producten en diensten, zolang dit wordt uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming en het mededingingsrecht.

3.3.3 · Oplossen van onderbrekingen in de dienstverlening en vanwege beveiligingsredenen

Rechtsgrond: Nakoming van onze wettelijke verplichtingen in het kader van de gegevensbeveiliging en ons gerechtvaardigd belang bij het oplossen van onderbrekingen in de dienstverlening en bij de bescherming van ons aanbod.

3.3.4 · Zelfpromotie en promotie door anderen, evenals marktonderzoek en analyses van het marktbereik binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is of op basis van toestemming

Rechtsgrond: toestemming/het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij direct marketing als dit conform de gegevensbeschermings- en mededingingswetten verloopt.

3.3.5 · Bescherming en verdediging van onze rechten

Rechtsgrond: Het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij de bescherming en verdediging van onze rechten.

3.4 · Logbestanden

Telkens wanneer u het internet gebruikt, stuurt uw browser bepaalde informatie door die we in zogenaamde logbestanden opslaan.

We bewaren deze logbestanden om onderbrekingen in de dienstverlening vast te stellen en om beveiligingsredenen (bv. om aanvalspogingen te onderzoeken). Na een bewaarperiode van 7 dagen wissen we ze. Logbestanden die als bewijsmateriaal moeten worden bijgehouden, worden niet gewist tot het betreffende incident is uitgeklaard en kunnen aan de onderzoeksinstanties worden bezorgd. Dit wordt geval per geval beslist.

Logbestanden worden ook voor analysedoeleinden (zonder het IP-adres of zonder het volledige IP-adres) gebruikt. Zie hiervoor de module 3.3.4. ‘Advertenties en/of marktonderzoek (inclusief webanalyse, geen klantenenquêtes)’.

In de logbestanden wordt de volgende informatie opgeslagen:

 • IP-adres (internetprotocoladres) van het eindapparaat waarmee toegang wordt verkregen tot het onlineaanbod;
 • internetadres van de website via dewelke toegang is verkregen tot het onlineaanbod (zogenaamde herkomst-URL of verwijzende URL);
 • naam van de dienstverlener die werd gebruikt om toegang te krijgen tot het onlineaanbod;
 • naam van de bestanden of informatie waartoe toegang wordt verkregen;
 • datum en tijdstip, evenals duur van de opvraging;
 • hoeveelheid doorgestuurde gegevens;
 • besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, inclusief geïnstalleerde add-ons (bv. Flash Player);
 • http-statuscode (bv. ‘Verzoek succesvol’ of ‘Gevraagd bestand niet gevonden’).

3.5 · Kinderen

Dit onlineaanbod is niet bestemd voor kinderen jonger dan 13 jaar.

3.6 · Gegevensoverdracht

3.6.1 · Gegevensoverdracht naar andere verwerkingsverantwoordelijke

In principe worden uw persoonlijke gegevens alleen doorgegeven aan andere verantwoordelijken voor de verwerking als dit nodig is voor het nakomen van een contractuele verplichting, of als wij zelf, of een derde partij, een legitiem belang hebben bij de gegevensoverdracht, of als u uw toestemming heeft gegeven. Bijzonderheden over de rechtsgrond en de ontvangers of categorieën ontvangers vindt u in de paragraaf "Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond" (zie nr. 3.3).

Daarnaast kunnen gegevens worden overgedragen aan andere verwerkingsverantwoordelijken wanneer wij daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke voorschriften of afdwingbare administratieve of gerechtelijke bevelen.

3.6.2 · Dienstverleners (algemeen)

We werken met externe dienstverleners voor taken zoals verkoop- en marketingdiensten, programmering, hosting van gegevens en hotlinediensten. We hebben deze dienstverleners zorgvuldig uitgekozen en controleren hen regelmatig. We verifiëren in het bijzonder of ze de gegevens die ze bewaren, met zorg behandelen en beschermen. Alle dienstverleners zijn onderworpen aan een vertrouwelijkheidsverplichting en moeten de regelgeving naleven. Dienstverleners kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn.

3.6.3 · Overdracht aan ontvangers in landen buiten de EER

We kunnen persoonsgegevens ook overdragen aan ontvangers die in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn (zogenaamde derde landen). In die gevallen garanderen we vóór de overdracht dat de ontvanger van de gegevens een passend gegevensbeschermingsniveau kan bieden of dat u met de overdracht hebt ingestemd. U hebt het recht om een lijst te krijgen van alle ontvangers die in derde landen gevestigd zijn, net als een exemplaar van de bepalingen die specifiek overeengekomen worden om een passend niveau van gegevensbescherming te garanderen. Hiervoor verwijzen we naar de informatie vermeld in het deel Contact (zie nr. 13).

3.7 · Duur van de gegevensopslag, bewaringstermijnen

In principe bewaren we uw gegevens zolang dit nodig is om ons onlineaanbod en de bijbehorende diensten te verstrekken, of zolang we een gerechtvaardigd belang hebben bij de opslag van deze gegevens (we kunnen bijvoorbeeld ook na de uitvoering van onze contractuele verplichtingen een gerechtvaardigd belang hebben bij het versturen van publiciteit via de post). In alle andere gevallen wissen we uw persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die we moeten bewaren om onze wettelijke verplichtingen na te komen (bv. het belastingwetboek en het wetboek van koophandel verplichten ons om documenten zoals overeenkomsten en facturen gedurende een bepaalde termijn beschikbaar te houden).

4. Gebruik van cookies

In de context van onze online dienstverlening kan het zijn dat wij cookies en trackingmechanismen gebruiken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u ons onlineaanbod bezoekt. Tracking is mogelijk door middel van verschillende technologieën. We verwerken in het bijzonder informatie door middel van pixeltechnologie en/of tijdens de analyse van logbestanden.

4.1 · Categorieën

We maken een onderscheid tussen noodzakelijke functionele cookies, die verplicht zijn voor de technisch goede werking van de online dienstverlening, en niet-noodzakelijke cookies en trackingmechanismen.

Het is doorgaans mogelijk om de online dienstverlening te gebruiken zonder niet functioneel noodzakelijke cookies.

4.1.1 · Noodzakelijke functionele cookies

Met noodzakelijke functionele cookies bedoelen we cookies die nodig zijn om de technisch goede werking van de online dienstverlening te garanderen. Het gaat o.a. om cookies die gegevens opslaan voor een vloeiende weergave van video- of audiomateriaal.

Dergelijke cookies worden gewist wanneer u de website verlaat.

4.1.2 · Niet functioneel noodzakelijke cookies en trackingmechanismen

We gebruiken dergelijke cookies en trackingmechanismen alleen als u ons hiervoor per geval uw voorafgaande toestemming geeft. We maken een onderscheid tussen twee subcategorieën met betrekking tot deze cookies en trackingmechanismen.

Algemeen

Door middel van marketingcookies en trackingmechanismen kunnen wij en onze partners u aanbiedingen laten zien op basis van uw interesses geïdentificeerd na analyse van uw surfgedrag:

Statistieken: Door middel van statistische tools meten wij bv. hoeveel keer u bepaalde pagina’s bekijkt.

Conversietracking: Onze partners voor conversietracking plaatsen een cookie op uw computer (‘conversiecookie’) als u via een advertentie van de partner in kwestie op onze website bent terechtgekomen. Deze cookies zijn normaliter slechts gedurende een periode van 30 dagen geldig. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, dan is voor ons en de conversiepartner in kwestie zichtbaar dat een bepaalde gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar onze website is doorgestuurd. De met behulp van de conversiecookie ingewonnen informatie dient om conversiestatistieken op te stellen. Ook het totale aantal gebruikers dat op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina voorzien van een tag voor conversietracking, wordt geregistreerd.

Sociale plug-ins: Sommige pagina’s van onze online dienstverleningen bevatten inhoud en diensten van andere aanbieders (bv. Facebook, Twitter) die op hun beurt cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. Voor meer informatie over sociale plug-ins verwijzen we naar het deel over sociale plug-ins (zie nr. 7).

U dient zich ervan bewust te zijn dat uw gegevens via deze tools mogelijk naar ontvangers buiten de EER worden doorgestuurd (bv. de VS), waar er geen passend beschermingsniveau conform de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) is verzekerd. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar de volgende beschrijving van de individuele marketingtools.

 • Naam: Google Analytics
  Aanbieder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Functie: Analyse van gebruikersgedrag (pagina-opvragingen, aantal bezoekers en bezoeken, downloads), aanmaken van pseudonieme gebruikersprofielen op basis van apparaat overschrijdende informatie van ingelogde Google-gebruikers (cross-device tracking), verrijken van pseudonieme gebruikersgegevens met doelgroep specifieke informatie die door Google wordt verstrekt, retargeting, UX-testen, conversietracking en retargeting in combinatie met Google Ads
 • Naam: Google Tag Manager
  Aanbieder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Functie: Beheer van websitetags via een gebruikersinterface, integratie van programmacodes in onze websites
 • Naam: Google Advertenties
  Aanbieder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Functie: Plaatsing van advertenties, remarketing, conversie tracking Meer informatie is beschikbaar op: https://adssettings.google.com/authenticated

4.2 · Configuratie van cookies en trackingmechanismen

U kunt uw instellingen voor cookies en trackingmechanismen zelf configureren in uw browser en/of privacyinstellingen.

Opmerking: De door u opgegeven instellingen zijn enkel van toepassing op de browser die u op dat moment gebruikt.

4.2.1· Uitschakeling van alle cookies

In uw browserinstellingen kunt u, indien u dat wenst, alle cookies uitschakelen. We wijzen u er wel op dat dit ervoor kan zorgen dat de website niet langer naar behoren werkt.

4.2.2 · Configuratie van uw instellingen met betrekking tot niet-noodzakelijke cookies en trackingmechanismen

Als u onze websites bezoekt, zult u via een cookievenster worden gevraagd of u ermee instemt dat wij respectievelijk comfortcookies, marketingcookies en trackingmechanismen gebruiken.

In de privacyinstellingen kunt u uw instemming hiertoe met toekomstige werking opnieuw intrekken of u kunt uw akkoord ook op een later tijdstip geven.

5. Google

5.1 · Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal naar een server van Google LLC in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website vermelde plaatsen. Dit vertegenwoordigt een overwegend legitiem belang van onze kant in de zin van artikel 6 lid 1 lit. f GDPR.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5.2 · Google weblettertypen

Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browser cache om teksten en fonts correct weer te geven.

Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor wordt Google geïnformeerd dat onze website via uw IP-adres wordt benaderd. Het gebruik van Google-weblettertypen is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een overwegend legitiem belang van onze kant in de zin van artikel 6 lid 1 lit. f GDPR.

Uw computer gebruikt een standaardlettertype als uw browser geen weblettertypen ondersteunt.

Voor meer informatie over de weblettertypen van Google zie https://developers.google.com/fonts/faq en het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

6. Content Delivery Network van Microsoft Azure

Om de laadtijden van deze website te optimaliseren, maken we gebruik van een zogenaamde "Content Delivery Network" (CDN) Service, aangeboden door de publieke cloud van Microsoft., Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

Het gebruik van de CDN-diensten vormt een zwaarwegend rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG.

In het kader van deze verwerking worden persoonsgegevens doorgegeven aan de VS. Deze overdracht is gebaseerd op standaard Europese contractuele clausules waarin Microsoft garandeert te voldoen aan de Europese wet op de gegevensbescherming voor de door haar geleverde diensten.

Meer informatie over het privacybeleid van Microsoft is hier beschikbaar: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

7. Sociale plug-ins

In ons onlineaanbod gebruiken wij zogenaamde sociale plug-ins van verschillende sociale netwerken. Deze worden in dit deel afzonderlijk toegelicht.

Bij gebruik van de plug-ins maakt uw internetbrowser direct verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk. Hierdoor ontvangt de aanbieder van dat netwerk de informatie dat uw internetbrowser de betreffende pagina van ons onlineaanbod heeft opgevraagd, ook als u geen gebruikersaccount bij het betreffende sociale netwerk hebt of er op dat moment niet bent ingelogd. Logbestanden (met inbegrip van het IP-adres) worden daarbij door uw internetbrowser rechtstreeks naar een server van de aanbieder in kwestie doorgestuurd en daar mogelijk ook opgeslagen. De aanbieder of diens server kan zich buiten de EU of de EER (bv. in de VS) bevinden.

De plug-ins zijn afzonderlijke extensies van de aanbieders van de sociale netwerken. Wij hebben dus geen invloed op de omvang van de door hen verzamelde en opgeslagen gegevens.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de verzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door het sociale netwerk evenals uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen we naar de privacyrichtlijnen van de respectievelijke sociale netwerksite.

Gebruik de plug-ins in kwestie niet als u niet wilt dat de aanbieders van sociale netwerken gegevens ontvangen en mogelijk ook opslaan en gebruiken.

7.1 · Sociale plug-ins met 2-klik-oplossing

Met een zogenaamde 2-klik-oplossing beschermen wij u tegen het standaard laten registreren en evalueren van uw bezoeken aan onze websites door sociale netwerkproviders. Wanneer u een pagina van ons internetaanbod oproept, die dergelijke plugins bevat, worden deze in eerste instantie gedeactiveerd. De plugins worden pas geactiveerd als u op de meegeleverde knop klikt.

7.2 · Plug-ins van Facebook

Facebook wordt beheerd op www.facebook.com door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, en op www.facebook.de door Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland (‘Facebook’). Een overzicht van de plug-ins van Facebook en hoe ze eruitzien, vindt u hier: http://developers.facebook.com/plugins; informatie over de gegevensbescherming op Facebook vindt u hier:

http://developers.facebook.com/plugins; informatie over de gegevensbescherming op Facebook vindt u hier: http://www.facebook.com/policy.php.

7.3 ·Plug-ins van Twitter

Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (‘Twitter’). Een overzicht van de plug-ins van Twitter en hoe ze eruitzien, vindt u hier: https://twitter.com/about/resources/buttons; informatie over de gegevensbescherming op Twitter vindt u hier: https://twitter.com/privacy.

7.4 · Plug-ins van LinkedIn

LinkedIn wordt geleverd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA ("LinkedIn"). Een overzicht van de plugins van LinkedIn en hun verschijning vindt u hier: https://developer.linkedin.com/plugins; informatie over gegevensbescherming op LinkedIn vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

8. YouTube

Dit online aanbod maakt gebruik van het videoplatform YouTube, dat wordt aangeboden door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). YouTube is een platform dat het mogelijk maakt om audio- en videobestanden af te spelen.

Als u een overeenkomstige pagina van ons aanbod opent, zal de ingebouwde YouTube-speler een verbinding met YouTube tot stand brengen, zodat het video- of audiobestand kan worden verzonden en afgespeeld. Daarbij worden de gegevens ook aan YouTube als verantwoordelijke instantie doorgegeven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door YouTube.

Meer informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, over de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door YouTube, over uw rechten en over de door u gekozen opties voor gegevensbescherming vindt u in het privacybeleid van YouTube.

9. Externe links

Onze online aanbiedingen kunnen links bevatten naar internetpagina's van derden, in het bijzonder van aanbieders die niet aan ons verbonden zijn. Wanneer u op de link klikt, hebben wij geen invloed op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens die mogelijk worden doorgegeven door te klikken op de link aan de derde partij (zoals het IP-adres of de URL van de site waarop de link zich bevindt), aangezien het handelen van derden natuurlijk buiten onze controle ligt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door derden.

10. Beveiliging

Onze werknemers en de ondernemingen die namens ons diensten verlenen, zijn gebonden door een confidentialiteitsverplichting en moeten de geldende wetgeving op de gegevensbescherming naleven. We nemen alle nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te garanderen en om uw gegevens die door ons worden beheerd, te beschermen tegen de risico’s van onbedoelde of onrechtmatige vernieling, manipulatie, verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking of ongeoorloofde toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd conform de technologische vooruitgang.

11. Gebruikersrechten

Om van uw rechten gebruik te maken, verwijzen we naar de informatie vermeld in het deel Contact (zie nr. 13). Gelieve er daarbij voor te zorgen dat u uw identiteit op ondubbelzinnige wijze kunt aantonen.

11.1 · Recht op informatie en toegang

U hebt het recht om van ons een bevestiging te krijgen omtrent het feit dat uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt, en om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens indien dit het geval is.

11.2 · Recht op rechtzetting en verwijdering

U hebt het recht om, voor zover aan de wettelijke voorschriften voldaan is, te vragen dat onjuiste persoonsgegevens worden rechtgezet of aangevuld, of dat uw gegevens worden verwijderd.

Dit geldt niet voor gegevens die noodzakelijk zijn voor boekhoudkundige of factureringdoeleinden, noch voor gegevens die aan een wettelijke bewaringstermijn onderworpen zijn. Indien er geen toegang tot dergelijke gegevens vereist is, wordt de verwerking ervan wel beperkt (zie volgende paragraaf).

11.3 · Beperking van de verwerking

U hebt het recht om te vragen – voor zover aan de wettelijke voorschriften voldaan is – dat de verwerking van uw gegevens beperkt wordt.

11.4 · Overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of – indien dit technisch mogelijk is – om te vragen dat we deze gegevens aan een derde partij doorgeven.

11.5 · Recht van bezwaar

11.5.1 · Bezwaar tegen direct marketing

Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. Gelieve er rekening mee te houden dat er, om organisatorische redenen, een overlapping kan bestaan tussen uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een campagne die reeds loopt.

11.5.2 · Bezwaar tegen gegevensverwerking op basis van de rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’

U hebt ook het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover dit gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang. We zullen de verwerking van uw gegevens dan staken, tenzij we volgens de wettelijke voorschriften kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten.

11.6 · Intrekking van toestemming

Indien u hebt ingestemd met de verwerking van uw gegevens, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment met toekomstige werking in te trekken. De wettelijkheid van de gegevensverwerking voor uw intrekking blijft ongewijzigd.

11.7 · Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt een beroep doen op de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw woonplaats of de staat waar u gevestigd bent, of op de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor ons. Namelijk:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35,

B - 1000 BRUSSEL

Telefoon: +32 (0)2 274 48 00

Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

E-mailadres: contact@apd-gba.be

12. Wijzigingen in de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om onze maatregelen op het vlak van beveiliging en gegevensbescherming te wijzigen. In dat geval zullen we onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Gelieve daarom de actuele versie van onze privacyverklaring te gebruiken, aangezien deze kan veranderen.

13. Contact

Als u contact met ons wenst op te nemen, kunt u dat doen via het adres vermeld in het deel ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ (zie nr. 2).

Als u zich wilt beroepen op uw rechten of melding wilt maken van incidenten op het gebied van de gegevensbescherming, vragen wij u gebruik te maken van de volgende link:

https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection.

Als u suggesties of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, raden we u aan om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Functionaris voor gegevensbescherming

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

DUITSLAND

of

e-mail naar: DPO@bosch.com